vv
 


2001.05.01 vv, 6- v, 100 vv .
2005.02.18- vv v v v . vv v , , vvv vv .
 
2005.09.12 vv v vv 㺺 3 v v v v , v .


2005.06.20- v 4- 30 vv vv - , v v v . v DIVA v v vv , 뺺 vvv vv .

2006.06.16 70 , vvvvv.
2005.09.13 vv Solmaz merkan , vv v v vvv .

2007.05.26 7- vv v v , vvv .
2007.09 2007 , , , , , .2007.09 vv TAYOHYA vvv .

 

 


| vv | , | | English page | vv

                      2005 . " " . .
                      ( ) OnlineMongolia-Mongolz v.